Undersjøiske tunneler

Som det ligger i ordet så går undersjøiske tunneler under havet, en innsjø eller en elv. Fordelene med å bygge slike tunneler er at de blir nærmest usynlige i landskapet, og en unngår å sperre for båttrafikk slik bruer gjør, og ofte er det billigere å bygge en tunnel enn en bru.

Noe overraskende er det slik at ulykkesstatistikken er lavere i tunneler enn på åpen vei. Dette kan blant annet ha sammenheng med at inne i en tunnel er det bart føre hele året. Når det først skjer en ulykke i en tunnel er imidlertid skadepotensialet mye større enn i friluft.

Dette gjør du hvis det begynner å brenne i en tunnel

 1. Ikke få panikk men hold deg rolig.
 2. Sørg for å komme deg ut fortest mulig. Du har dårlig tid før giftig røyk sprer seg.
 3. Følg skiltene dersom sikten blir dårlig.
 4. Dersom du ikke kommer deg ut – følg skiltene til nærmeste nødrom og hold deg rolig der til hjelpen kommer.

Hovedregelen ved en tunnelbrann er den samme som på fly: Ta først på din egen maske før du hjelper andre. I en tunnelbrann betyr dette at du først og fremst må ta ansvar for å få deg selv og familien ut av tunnelen før du forsøker å hjelpe andre. Dette kalles selvberging.

Dersom du ikke kommer deg ut så finnes det også nødrom i tunneler, samt telefoner for å ringe etter hjelp. Mobildekningen kan være fraværende inne i tunneler så disse telefonene er veldig viktige. Dersom du blir fanget av røyken må du oppsøke et slikt rom. Giftig røyk kan drepe på sekunder.

Undersjøiske tunneler blir stadig tryggere

Det er ikke slik at du trenger å være bekymret hver gang du kjører inn i en tunnel. Sikkerheten blir ivaretatt i alle ledd i byggeprosessen og det skal dermed være meget trygt for veifarende å ferdes inne i en tunnel. Noen hovedpunkter som går på sikkerhet knytter seg til:

 • Videoovervåking av tunnelløpene
 • Brannslukkingsutstyr strategisk plassert
 • Rømningsveier og nødtelefoner
 • Maksimalt 5 prosent stigningsgrad

 

Selv om du har ansvar for å berge seg selv ved ulykker i tunneler så skal du også vite at sikkerhetssystemene er der dersom du kommer ut for en ulykke. Rømningsveier og nødtelefoner er viktige sikkerhetstiltak. Det samme er videoovervåking av tunnelløpene for å kunne oppdage tidlig dersom det oppstår en hendelse.

Et virkemiddel som myndighetene benytter seg av for å få ned ulykkestallene på veiene er automatisk fartsmåling. Det er viktig at fartsgrensene overholdes inne i tunnelene og bruk av automatisk fartsmåling kan i så måte forhindre at folk kjører for fort. Nye tunneler bygges i dag standard med slikt utstyr montert.

 

Strenge krav til sikkerhet

 • Vegtrafikksentralen overvåker tunnelløpene
 • Du blir varslet ved hendelser
 • Skiltingen blir stadig bedre

Myndighetene har et særskilt ansvar for å legge til rette for økt trygghet i tunneler. Ved å stille strengene minimumskrav til byggingen vil mye av jobben være gjort. Det er ofte i planleggingsfasen og designfasen at grunnlaget legges for fremtidig trafikktrygghet. Entreprenørene forholder seg kun til gjeldende regelverk og oppfylle minimumskravene.

Selv om de tiltakene som allerede er innført har gjort tunnelene sikrere så er det alltids rom for forbedring. Ny teknologi og strengere regler er eksempler på tiltak som kan gjøre det tryggere å ferdes i tunneler. Noe er allerede mulig i dag mens andre ting ligger lenger inn i fremtiden. Som eksempel kan nevnes:

 

 • Kunstig intelligens kan forutse ulykker og koordinere redningsarbeid
 • Bedre veidekke
 • Bedre opplæring av sjåfører
 • Tryggere biler

Du trenger absolutt ikke å være bekymret for å ferdes i tunneler, og heller ikke undersjøiske tunneler. Bilindustrien legger også mye penger og arbeid ned i å gjøre bilene tryggere. I fremtiden vil det sannsynligvis bli færre dødsfall på veiene. Så neste gang du kjører i en slik tunnel så kan du føle deg trygg.